Faculty Publications

List
Grid

Browse Publications

197 Publications Found

Publication Type

Year: 
2016

Authors:

  • Kaori Sano
  • Kazuhiro Yonemoto
  • Masaki Seo
  • Takuro Hashimoto
  • Yuka Kito
  • Yukiko Seo

Publication Type

Year: 
2016

Co-Authors:

Publication Type

Year: 
2016

Authors:

Editors:

  • Michael Szonyi
  • Michael Szonyi

Publication Type

Year: 
2016

Authors:

Publication Type

Year: 
2016

Authors:

Editors:

  • E. Hutton

Publication Type

Year: 
2016

Authors:

Publication Type

Year: 
2015

Authors:

Pages