"Zhongguo Wenxue (Chinese Literature)."

Shanghai: Shanghai Renmin Chuban She
2010