Fuchu lish dibiao: Zhongguo xiandai nuzuojia yanjiu [Breaking the Surface of History: Modern Chinese Women Writers, 1917-1949]

China Times Press
1993