“Renleiji de wenhua jiedu: shige, sheying yu shengbing buke chengshou zhiwu” [Awareness of the Anthropocene: Poetry, Photography & Unbearable ‘Things’ in Life]

Tsinghua University
2016